organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji i kongresów
Konferencja
Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii 30.03.2019
data rozpoczęcia: 2018-11-01 | data zakończenia: 2019-04-30
Polityka prywatności


Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Panią/Panem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Pani/Pana danych osobowych.
Bez wykorzystania Pani/Pana osobowych podanych przy rejestracji udział w wydarzeniach przez nas organizowanych, zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej,,Administrator") jest VN Group Violetta Nowak (ul. Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra).

2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gmkonferencje.pl

4. Pani/Pana dane osobowe:

a) otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas procesu rejestracji udziału w wydarzeniu przez nas współorganizowanym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Jak również drogą mailową, faksem lub telefonicznie w przypadku rejestracji mających taką formie.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej,,rozporządzenie") będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej,,rozporządzenie") będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej,,rozporządzenie") będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody - w przypadku jej udzielenia - będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty tylko w przypadku koniczności świadczenia dla Administratora usługi m.in. biura archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3

7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 7.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO. Poszczególne procedury określone są odrębnymi dokumentami i procedurami

   
Copyright 2012 VN Group Violetta Nowak | www.gmkonferencje.pl